Skip to content

Main menu

.

KCL Stage 3 - Year 5 Block Lead & Teaching Faculty

Surgery

QEQM WHH
   
Mr Mohan Harilingam - Block Lead Mr Sanjoy Basu -Block Lead
Mr Sudhakar Mangam Mr Gandra Harinath
Mr Ayman Hamade Jasim Amin
Mr Joseph Sebastian Chiana Chanakalam
Mr Mansoor Akthar Mr Sanjoy Basu
Mr Jawaharlal Senaratne Mr Pradeep Basnyat
Mr Parthiban Vinayakam Jai Relwani
Miss Jessica Evans Lal Senaratne
Mr Adrian Simoes Tom Rix
Miss Veronica Pronisceva Ashish Shrestha
  Biju Aravind
  Raj Shrivastava

Acute Care

QEQM WHH
   
Dr Neil Goldsack - Block Lead Dr Prathibha - Block Lead
Dr Christopher McGettigan
Dr Prathibha
(ES)
Dr Gunaratnam Gunathilagan
Dr Praveen Molanguri
(ES)
Dr George Thomas
Dr Christopher  Parokkaran
(CS)
Dr Rafal Mazur
Dr Ming Tak Leung
(CS)
Dr Saidu Abubaker
Dr Memon Illahi
(CS)
Dr Hannah Kilbride
Dr Leila Faghahati
(CS)
Dr Sunil Lobo
Dr Jane Fisher
(CS)
Dr Richard Heppell
Dr Keyvan Kamalvand
(CS)
Dr Neil Goldsack
Dr Arun Dhiman
(CS)
  Dr David Austin
(CS)
  Dr Sanjay Sharma
(CS)
  Dr Jagadish Nanjappa
(CS)